2020/06/01
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ خرداد
سوددهی 2600 میلیاردی بیمه آسیا در سال 98
گزارش تحلیلی تنخواه

سوددهی 2600 میلیاردی بیمه آسیا در سال 98

شرکت بیمه آسیا با نماد بورسی "آسیا" در سال 1398 بیش از 6021 میلیارد تومان حق بیمه صادر و بیش از 3337 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که با این حساب می توان گفت این شرکت بیمه در سال گذشته در مجموع حدود 2684 میلیارد تومان از این بابت سودآوری داشته است.

تنخواه- این شرکت در سال 1397 بیش از 4335 میلیارد تومان حق بیمه صادر و نزدیک به 2958 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده بود که سود 1377.6 میلیارد تومانی را برایش به همراه داشت. با این حساب می توان گفت که سوددهی این شرکت در سال 1398 نسبت به سال 1397 رشد 95 درصدی داشته است.


بیشترین حق بیمه صادره این شرکت در سال گذشته مربوط به بیمه ثالث اجباری با نزدیک به 2245 میلیارد تومان (معادل 37 درصد کل حق بیمه ها) و بیشترین خسارت پرداختی نیز متعلق به همان بیمه با بیش از 1392 میلیارد تومان (معادل 42 درصد کل خسارات) بوده است.


این شرکت در سال 1398 در حوزه بیمه اعتباری هیچ فعالیتی نداشت. بیمه های پول، هواپیما، کشتی و حوادث نیز کمترین میزان صدور حق بیمه و خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده است.


بیشترین بیمه های صادر شده در سال 98


بیشترین حق بیمه های صادر شده از سوی این شرکت در سال گذشته به ترتیب مربوط به بیمه ثالث اجباری (2244.7 میلیارد تومان)، بیمه درمان (1070 میلیارد تومان)، بیمه بدنه خودرو (855 میلیارد تومان)، بیمه زندگی اندوخته دار یا همان بیمه عمر (396.8 میلیارد تومان)، بیمه حوادث سرنشین (294.8 میلیارد تومان)، بیمه مسوولیت (238.7 میلیارد تومان)، بیمه آتش سوزی (221.8 میلیارد تومان)، بیمه نفت و انرژی (175.6 میلیارد تومان)، بیمه باربری (175.2 میلیارد تومان)، بیمه ثالث مازاد و دیه (144.1 میلیارد تومان)، بیمه زندگی غیراندوخته دار (98.3 میلیارد تومان)، بیمه مهندسی (66.7 میلیارد تومان)، بیمه حوادث (29.3 میلیارد تومان)، بیمه کشتی (6.1 میلیارد تومان)، بیمه هواپیما (2.7 میلیارد تومان) و بیمه پول (651 میلیون تومان) بوده است. همانطور که در بالا اشاره شد، این شرکت در حوزه بیمه اعتباری هیچ فعالیتی نداشت.

بیشترین خسارتهای پرداخت شده در سال 98

بیشترین خسارات پرداختی این شرکت در سال گذشته نیز به ترتیب مربوط به بیمه ثالث اجباری (1392.4 میلیارد تومان)، بیمه درمان (817.8 میلیارد تومان)، بیمه بدنه خودرو (418.6 میلیارد تومان)، بیمه حوادث سرنشین (200 میلیارد تومان)، بیمه زندگی اندوخته دار (141.2 میلیارد تومان)، بیمه مسوولیت (125 میلیارد تومان)، بیمه آتش سوزی (75.8 میلیارد تومان)، بیمه زندگی غیراندوخته دار (70.1 میلیارد تومان)، بیمه باربری (41.6 میلیارد تومان)، بیمه ثالث مازاد و دیه (29.5 میلیارد تومان)، بیمه مهندسی (13.1 میلیارد تومان)، بیمه حوادث (7.5 میلیارد تومان)، بیمه نفت و انرژی (4.1 میلیارد تومان)، بیمه کشتی (253.3 میلیون تومان) و بیمه پول (35.7 میلیون تومان) بوده است.


این شرکت بابت بیمه های اعتباری و هواپیما هیچ خسارتی پرداخت کرد.


 ثالث اجباری، پرسودترین فعالیت بیمه آسیا در سال 98

پرسودترین فعالیت شرکت بیمه آسیا در سال 1398 مربوط به بیمه ثالث اجباری بوده است؛ به طوری که سود 852 میلیارد تومانی را برایش به همراه داشت. بیمه های بدنه خودرو (436 میلیارد تومان)، زندگی اندوخته دار (255 میلیارد تومان)، درمان (253 میلیارد تومان)، نفت و انرژی (171 میلیارد تومان)، آتش سوزی (146 میلیارد تومان)، باربری (134 میلیارد تومان)، مسوولیت (113 میلیارد تومان)، ثالث مازاد و دیه (115 میلیارد تومان)، حوادث سرنشین (95 میلیارد تومان)، مهندسی (53 میلیارد تومان)، زندگی غیر اندوخته دار (28 میلیارد تومان)، حوادث (22 میلیارد تومان)، کشتی (5.8 میلیارد تومان)، هواپیما (2.7 میلیارد تومان) و پول (616 میلیون تومان) نیز پس از آن جزو سودآورترین فعالیتهای این شرکت در این سال بوده است.


 این شرکت در کل سال گذشته در هیچ کدام از بیمه ها ضرردهی نداشته است.


عملکرد آسیا در ماههای مختلف:


در این قسمت عملکرد شرکت بیمه آسیا در بخش حق بیمه های صادر شده و خسارتهای پرداختی و همچنین سودآوری آن در سال 1398 بررسی می شود.


رشد 11 درصدی سودآوری در ماه اردیبهشت


بیمه آسیا در ماه فروردین 281.2 میلیارد تومان حق بیمه صادر و 115.7 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که سود 165.5 میلیارد تومانی را برایش به همراه داشت. این شرکت در ماه اردیبهشت 418.1 میلیارد تومان حق بیمه صادر (رشد 48 درصدی) و 234.2 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که حدود 184 میلیارد تومان برایش سودآوری به همراه داشت. با این حساب سودآوری این شرکت در ماه اردیبهشت نسبت به فروردین رشد 11 درصدی داشته است.


رشد 61 درصدی سودآوری در ماه خرداد


بیمه آسیا در ماه خرداد 514.5 میلیارد تومان حق بیمه صادر (رشد 23 درصدی) و حدود 218 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که 296.5 میلیارد تومان سودآوری داشت. با این حساب سودآوری این شرکت در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت رشد 61 درصدی داشته است.


کاهش سودآوری با شروع تابستان


این شرکت در تیرماه 576.3 میلیارد تومان حق بیمه صادر (رشد 12 درصدی) و 275.2 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که 301 میلیارد تومان سودآوری داشت. با این حساب سودآوری این شرکت در تیرماه نسبت به خرداد رشد 1.5 درصدی داشته است.


افت 28 درصدی سودآوری در مرداد


بیمه آسیا در ماه مرداد 478 میلیارد تومان حق بیمه صادر (افت 17 درصدی) و 261 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که 217 میلیارد تومان سودآوری به همراه داشت. بنابراین سودآوری این شرکت در ماه مرداد نسبت به تیر کاهش 28 درصدی را نشان می دهد.


رشد 30 درصدی سودآوری در شهریور


بیمه آسیا در ماه شهریور 558.8 میلیارد تومان حق بیمه صادر (رشد 17 درصدی) و 275.7 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که 283 میلیارد تومان سودآوری به همراه داشت. بنابراین سودآوری این شرکت در ماه شهریور نسبت به مرداد رشد 30 درصدی را نشان می دهد.


کاهش 20 درصدی سودآوری با شروع پاییز


این شرکت درمهرماه 542.4 میلیارد تومان حق بیمه صادر (کاهش سه درصدی) و حدود 317 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که 225.4 میلیارد تومان سودآوری به همراه داشته است. با این حساب سودآوری این شرکت در مهرماه نسبت به شهریور افت 20 درصدی داشته است.


کاهش 48 درصدی سودآوری در آبان


این شرکت در ماه آبان 423 میلیارد تومان حق بیمه صادر (افت 22 درصدی) و 305.5 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که 117.5 میلیارد تومان سودآوری به همراه داشته است. با این حساب سودآوری این شرکت در ماه آبان نسبت به مهر افت 48 درصدی داشته است.


کاهش 30 درصدی سودآوری در آذر


 شرکت بیمه آسیا در آذرماه 449.4 میلیارد تومان حق بیمه صادر (رشد شش درصدی) و 367.6 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که 81.8 میلیارد تومان سودآوری برایش به همراه داشت. بنابراین سودآوری این شرکت در آذرماه نسبت به آبان افت 30 درصدی را نشان می دهد.


کاهش 44 درصدی سودآوری در دی ماه


این شرکت در دی ماه 464 میلیارد تومان حق بیمه صادر (رشد سه درصدی) و 418.7 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که حدود 45 میلیارد تومان سوددهی به همراه داشته است. با این حساب سودآوری این شرکت در دی ماه نسبت به آذر افت 44 درصدی داشته است.


رشد 4.8 برابری سودآوری در بهمن


بیمه آسیا در ماه بهمن 528.6 میلیارد تومان حق بیمه صادر (رشد 14 درصدی) و 311.3 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که 217.3 میلیارد تومان سودآوری به همراه داشت. بنابراین سودآوری این شرکت در ماه بهمن نسبت به دی ماه رشد 379 درصدی را نشان می دهد.


رشد دو برابری سودآوری در اسفند


این شرکت در ماه اسفند 696.1 میلیارد تومان حق بیمه صادر (رشد 31 درصدی) و 233.7 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که 462.4 میلیارد تومان سودآوری برایش به همراه داشته است. با این حساب سودآوری این شرکت در ماه اسفند نسبت به بهمن رشد 112 درصدی داشته است.


شرکت بیمه آسیا به جز دو ماه، در سایر ماهها روی بیمه ثالث اجباری تمرکز بیشتری داشته و حق بیمه های بیشتری صادر کرده است. حق بیمه های صادر شده از سوی این شرکت فقط در ماههای تیر و مهر (بیمه درمان) بیشتر از بیمه ثالث اجباری بوده است. بیشترین خسارات پرداختی این شرکت در سال 1398 نیز مربوط به بیمه ثالث اجباری بوده است.


سود و ضرر کدام بیمه نامه ها در سال 98 بیش از بقیه بود؟


در ماه فروردین بیشترین سودآوری شرکت بیمه آسیا بابت بیمه ثالث اجباری (79 میلیارد تومان) و در هیچ کدام از بیمه نامه ها ضرردهی نداشت. در ماه اردیبهشت بیشترین سودآوری بابت بیمه ثالث اجباری (121.5 میلیارد تومان) و تنها ضرردهی آن بابت بیمه درمان (21.7 میلیارد تومان) بود. در ماه خرداد بیشترین سودآوری بابت بیمه ثالث اجباری (97.3 میلیارد تومان)  و در هیچ کدام از بیمه نامه ها ضرردهی نداشت. در تیرماه بیشترین سودآوری بابت بیمه درمان (131 میلیارد تومان) و بیشترین ضرردهی آن بابت بیمه بدنه خودرو (حدود 9 میلیارد تومان) بوده است. در ماه مرداد بیشترین سودآوری بابت بیمه ثالث اجباری (72.4 میلیارد تومان) و در هیچ کدام از بیمه نامه ها ضرردهی نداشت.  در ماه شهریور بیشترین سودآوری بابت بیمه درمان (75 میلیارد تومان) و در هیچ کدام از بیمه نامه ها ضرردهی نداشت. در ماه مهر بیشترین سودآوری بابت بیمه درمان (112.3 میلیارد تومان) و تنها ضرردهی آن بابت بیمه زندگی غیراندوخته دار (1.8 میلیارد تومان) بوده است. در ماه آبان بیشترین سودآوری بابت بیمه ثالث اجباری (39.7 میلیارد تومان) و تنها ضرردهی آن بابت بیمه درمان (9.6 میلیارد تومان) بوده است. در ماه آذر بیشترین سودآوری بابت بیمه بدنه خودرو (35.8 میلیارد تومان) و بیشترین ضرردهی آن بابت بیمه درمان (حدود 47 میلیارد تومان) بوده است. در ماه دی بیشترین سودآوری بابت بیمه بدنه خودرو (40.9 میلیارد تومان) و بیشترین ضرردهی بابت بیمه درمان (49.2 میلیارد تومان) بوده است. در ماه بهمن بیشترین سودآوری بابت بیمه ثالث اجباری (96.3 میلیارد تومان) و بیشترین ضرردهی آن بابت بیمه درمان (37.5 میلیارد تومان) بوده است. در ماه اسفند نیز بیشترین سودآوری بابت بیمه ثالث اجباری (حدود 198 میلیارد تومان) و تنها ضرردهی آن بابت بیمه درمان (10.7 میلیارد تومان) بوده است.


 تاریخچه فعالیت


شـركت سهامی بیمه آسیا در30 تیر سال 1338 به منظور انجام معاملات بیمه و عملیات بازرگانی تأسیس شد. این شركت در آبان 1387 از بیمه مرکزی مجوز فعالیت و در سال 1388 در زمره شركتهای مشمول واگذاری بخش خصوصی قرار گرفت. این شـركت رتبه اول تولید و سهم بازار را در میان شـرکتهای بیمه خصوصی کشور دارا است. سرمایه ثبت شده بیمه آسیا 230 میلیارد تومان است. بیمه آسیا در بین شركتهای بیمه، حائز رتبه یك (سطح 1) از نظر سطح توانگری مالی است و دومین شركت بیمه مستقیم در نگهداری ریسك و قبول بیمه اتكایی در كشور محسوب می شود.


سهامداران


 شرکت سهامی خاص پویا فراز کیش (19.6 درصد)، شرکت سهامی خاص صبا میهن (18.4 درصد)، شرکت سرمایه گذاری ای.اف.جی.اچ کیش (18.3 درصد)، صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها (16.8 درصد)، شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر (9.5 درصد) و شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (6.9 درصد) از جمله سهامداران شرکت بیمه آسیا به شمار می روند.


ترکیب هیات مدیره
 

  1. مسعود بادین از شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره)
  2.  فضل الله معظمی (رییس هیات مدیره)
  3.  مهدی شریفی از شرکت ستاره عمران زمین
  4. بهروز ناظمی از شرکت صبا میهن
  5. محمد رضا عربی مزرعه شاهی


انتهای پیام
 

 

کلید واژه
دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.