2021/10/16
۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
سفته بازان بورس
  • سفته بازان بورس را بشناسید

    سفته بازان بورس را بشناسید

    کسانی که شرایط نا به سامان بازار سرمایه را رقم زدند، به هیچ وجه سهامداران یا سفته بازان خرد نبودند.